Adatkezelési tájékoztató

Az Anton Konstrukt Kft, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket a Társaság honlapjával (www.antonkonstrukt.com) kapcsolatos személyes adatok kezeléséről, azok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint jogai gyakorlásának lehetőségeiről és módjáról.

A jelen adatkezelési tájékoztató a következő jogszabályoknak történő megfelelés céljából készült:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete („GDPR” vagy „Rendelet”);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv”);

I. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése:

Anton Konstrukt Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 04-09-013074

Adatkezelő székhelye: 5742 Elek, Gyulai út 6-8 2/11.

Adatkezelő képviselője: Brandt Antal

Telefon: +36 62/ 663 – 654

E-mail: iroda@antonkonstrukt.com

Honlap: www.antonkonstrukt.com

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

A szervezet adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

II. Fogalmak, meghatározások

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 5. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 6. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 7. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 10. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 11. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

III. A honlap használatával kapcsolatos egyes adatkezelések (személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama)

 

Sütikkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: a Társaság honlapjának (www.antonkonstrukt.com) böngészése során a weboldal megfelelő működésének biztosítása, biztonságosabbá tétele, a felhasználói élmény javítása, a webhely teljesítményének javítása.

Érintettek köre: a honlap látogatói.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

A sütikkel kapcsolatos adatkezelésekről, a kezelt személyes adatokról és az adatkezelés időtartamáról bővebb információ a „Sütikezelés” menüpont alatt található.

Kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül 

Adatkezelés célja: az érintett, valamint adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel, valamint a kapcsolat fenntartása, a felek közötti kommunikáció biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

Érintettek köre: a honlap „Kapcsolat” menüpontjában található üzenetküldést igénybe vevő látogatója.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Címzettek köre, adattovábbítás: A személyes adatok címzettje az Adatkezelő. Adattovábbításra nem kerül sor.

Kapcsolatfelvétel a honlap „Karrier” menüpontján keresztül állásra történő jelentkezés céljából

Adatkezelés célja: az érintett, mint állás iránt érdeklődő, valamint adatkezelő, mint álláshirdetést a honlapján közzétevő közötti kapcsolatfelvétel, kapcsolatfenntartás, a beküldött pályázatok és önéletrajzok kezelése, valamint a meghirdetett állásra történő jelentkezés elbírálása és munkaerő felvétele.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

Érintettek köre: a honlap „Karrier” menüpontjában található üzenetküldést igénybe vevő látogatója.

Kezelt adatok köre: név, elérhetőség, e-mail cím, telefonszám, képzettségre, végzettségre vonatkozó adatok, nyelvtudásra vonatkozó adatok, az érintett által beküldött további adatok, amelyet a pályázatához fűzött.

A fenti személyes adatokon túl az érintett pályázati anyagában (önéletrajz, motivációs levél) szereplő valamennyi adatát, mint személyes adatot jelen tájékoztató szerint rögzítjük, kezeljük és tároljuk.

Adatkezelés időtartama: a meghirdetett állás betöltéséig, az érintett hozzájárulása esetén legfeljebb 6 hónapig.

Címzettek köre, adattovábbítás: A személyes adatok címzettje az Adatkezelő.

Az adminisztrációt az Adatkezelő a PEAS vállalatirányítási szoftveren keresztül kezeli. A PEAS vállalatirányítási szoftvert az IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (székhely: 6726 Szeged, Fő fasor 112.; cégjegyzékszám: 06-09-007806) üzemelteti, aki az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősül. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatbázis szoftveres működtetéséhez szükséges technikai támogatást, karbantartási és fejlesztési támogatást nyújt, az adatbázisban megjelenő adatokhoz hozzáfér, de azon további adatkezelési tevékenységet nem végez.

A kezelt adatok forrása minden esetben maga az érintett. Abban az esetben, ha az ügyfél harmadik személy adatait adja meg, úgy nyilatkozni köteles, hogy a harmadik személy adatainak megadására vonatkozóan felhatalmazással rendelkezik.

IV. az adatkezelés módja

Elektronikus

V. az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Tájékoztatás az érintetti jogok gyakorlásának módjáról és annak korlátairól

Adatkezelő biztosítja, hogy az alábbiak szerint érvényesüljenek az érintettek jogai:

Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az érintett jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az alábbi módok bármelyikén előterjessze: postai úton, e-mail útján.

Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az érintettet. A kérelem megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelő az érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az érintett postai elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai úton teljesíti. Adatkezelő szóbeli tájékoztatást telefonon keresztül nem ad. Adatkezelő az érintett postai címét semmilyen más célra nem használja fel.

Adatkezelő az érintettek – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az érintettől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintett jogai részletesen:

 1. Az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy adatai kezelése folyamatban van-e. Amennyiben adatai kezelése folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Kérhet másolatot kezelt személyes adatairól. Kérheti tájékoztatását különösen a kezelt személyes adatainak köréről és azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Erről az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíti.
 2. Kérheti a kezelt adatai helyesbítését, amely pontatlan vagy helytelen, melyet haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül helyesbítünk. Az adatkezelő abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha
  1. a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a Társaság rendelkezésére, vagy
  2. az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

Jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 1. Kérheti személyes adatainak törlését. A törlés kérelmét az érintett írásban köteles előterjeszteni, megjelölve, hogy mely adatokat kívánja töröltetni. Az adatkezelő abban az esetben utasíthatja el a törlés kérelmét, ha valamely jogszabály kötelezi a törölni kívánt adatok megőrzésére vagy azok megőrzése jogok gyakorlásához, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Amennyiben ilyen kötelezettsége nincs, akkor az haladéktalanul, de legkésőbb a 15 napon belül megteszi, és erről az érintettet az elérhetőségen megadott e-mail címen vagy postai úton értesíti.
 2. Az érintett kérheti személyes adatainak korlátozását. A korlátozás kérelmet írásban nyújthatja be az adatkezelőnek. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhet. Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti az érintett,
  1. ha az érintett vitatja a Társaság, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára),
  2. ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy a Társaság rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit (a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára),
  3. ha az adatok törlésének lenne helye, de közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig).

Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

 1. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

Az érintettet megilleti a tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, tehát az Adatkezelő jogos érdeke, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

VI. adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

VII. jogorvoslat, panasz

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel forduljon közvetlenül az adatkezelő képviselőjéhez, Brandt Antalhoz az iroda@antonkonstrukt.com e-mail címen. Az adatkezelésével kapcsolatban vélt jogsérelem esetén kérjük, hogy először velünk lépjen kapcsolatba, az iroda@antonkonstrukt.com e-mail címen vagy postai levélben az 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 7-9 1/7 címen. A megkeresésben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és postai válasz kérése esetén levelezési címét is szíveskedjen megadni.

A kérelmét 1 hónapon belül kivizsgáljuk és írásban (e-mailen) az Ön által megadott kapcsolattartási módon válaszolunk. Panaszát legkésőbb 1 hónapon belül kivizsgáljuk.

 

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400 Fax: 06 1/391-1410

Elnök: dr. Péterfalvi Attila

VIII. Záró rendelkezések

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, illetve Adatkezelő – jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó – belső szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban foglaltaknak.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.